Dětský domov v Budišově nad Budišovkou je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Účelem dětského domova je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření, náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Dětský domov poskytuje plné přímé zaopatření dětem a nezaopatřeným osobám, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány osobami odpovědnými za výchovu. Dětský domov zajišťuje péči o děti, které nemají závažné poruchy chování a vzdělávají se ve školách, které nejsou součásti dětského domova. Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb, ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.

Budova

Dětský domov může na základě žádosti poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a dětským domovem nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy.

Organizace i podmínky provozu jednotlivých rodinných skupin jsou plně v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., o ústavní výchově a vyhláškou č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy.

Všichni zaměstnanci našeho zařízení si plně uvědomují specifika potřeb a zájmů dětí ze sociálně narušených rodin a výchově věnují mimořádné úsilí. Zejména rozvoj samostatnosti a soběstačnosti dětí pokládáme za nejdůležitější oblast naší práce. Umožňuje dětem nabýt dle svých možností a schopností určitý stupeň vzdělání. Zaměstnanci  vycházejí z uvědomění, že jsou neustále vzorem dětem jim svěřeným.